GRAMMAIRE ACTUELLE ET CONTEXTUALISÉE DU FRANÇAIS (GRAC)

| Contenu générique | Contenu contextualisé |

Moi, je suis d’accord et toi ? – Les pronoms personnels : formes pleines

Contexte de langue arménienne (version arménienne)

Այս էջը լրացնում է անձնական դերանունները ֆրանսերենում էջի ընդհանուր նկարագրությունը, ուստի խնդրում ենք նախ անցնել հետևյալ հղումով.
en français

Ի հակադրություն ֆրանսերենի, որը տարբերակում է անձնական դերանունների ուժեղ /կամ լիիմաստ/ և թույլ տեսակները, հայերենն ունի միայն մեկը: Օրինակ՝ առաջին դեմքով և եզակի թվով դրված je և  moi դերանուններին համապատասխանում է միայն մեկ ձև՝ ես:

Հայախոս սովորողը պետք է հիշի, որ moi և toi  դերունները նախադասության մեջ չեն կարող ենթակայի պաշտոն զբաղեցնել, մինչդեռ դա հնարավոր է lui/eux  դերանունների դեպքում. Lui est français:

Հաճախ հանդիպող սխալներից է.

*Moi viens demain.  կամ
Toi, ne travailles pas bien à l’école.

Ենթական  ընդգծելու համար ֆրանսերենը կիրառում է անձնական ուժեղ դերանուններ.

Moi, je veux lire, toi,  tu peux jouer.
C’est moi qui fais les courses.

Հայերենում ընդունված է ենթական ընդգծել հնչերանգի կամ բառերի շարադասության փոփոխման միջոցով.

Ես ուզում եմ կարդալ- Je veux lire.
Ես եմ ուզում կարդալ- C’est moi qui veux lire.

Ֆրանսերենում ուժեղ դերանունները հաճախ գործածվում են զեղչված նախադասություններում առանց բայերի ուղեկցության:

Qui pourra le faire ? – Moi.

Հայախոս սովորողները հաճախ չեն տարբերակում je և  moi դերանունները և երբեմն դրանք շփոթում են: Նրանք հակված են ասելու  je  այնտեղ, որտեղ տեղին է գործածել moi: Քերականական այս երևույթը բացատրելու համար մենք նրանց պատմում ենք դպրոցական մի հին անեկդոտ.

Un inspecteur visite une école de traducteurs. Il demande aux élèves:
– Est-ce qu’il y a parmi vous un bon traducteur de français?
Alors une voix répond:
– Oui, je.

Երբ սովորողները հասկանում են (և ոչ միշտ անմիջապես) այս զվարճալի պատմության կատակերգական տարրը, նրանք այլևս չեն շփոթում այդ դերանունները:

 

Հասմիկ Գրիգորյան, Ժակլին Մինասյան


La GRAC » Contenu contextualisé » Moi, je suis d’accord et toi ? – Les pronoms personnels : formes pleines (arménien / arménien)
Version 1.0 (03/2018) • Commenter ou contribuer
Licence Creative Commons